Body Notes


Promo photos for a art act Body notes.
www.stoa.fi

Kai Kuusisto Photography // Helsinki Finland // 2019
Kai Kuusisto Photography // Helsinki Finland // 2019